Xingqiu

Xingqiu - Genshin Impact
TitleGuhua Guru of Feiyun Fame
BirthdayOctober 9th
AffiliationFeiyun Commerce Guild
VisionHydro
ConstellationFabulae Textile
WeaponSword